HUR GÖR MAN FÖR ATT RAPPORTERA?

För att en uppgift ska kunna registreras, krävs ett antal grundläggande uppgifter:

Fyndlokalen (den plats där svampen påträffats) bör anges så noggrannt som möjligt. I databasen hänför sig denna uppgift alltid till en plats som finns utsatt på den topografiska (=gröna) kartan i skala 1:50 000, och den koordinatsätts enligt rikets nät, vanligen med angivandet av s. k. kilometer-ruta (en ruta på kartan 1 x 1 km), gärna ännu noggrannare. Har Du ingen karta går det förstås att beskriva fyndplatsens läge ändå, och koordinatsättningen sker då vid registreringen.

Exempel: Blomdalen SSV [600 m SSV Blomdalen] 11E3b2c (enligt topo-kartans rutnät) Komplettera gärna med kommun och socken, uppgifter som också registreras.

Dessutom bör följande uppgifter lämnas:

Fynddatum

Substrat (om svampen växer på något annat än marken)

Biotop (i förekommande fall helst med angivande av trädslag som ingår i miljön)

Namn på personen/personerna som observerat eller samlat svampen, samt på person som gjort artbestämningen (om annan än observatören).

En självklar grundregel är förstås att endast rapportera arter man med säkerhet känner igen. Rapporteras svårbestämda arter, är det alltid bra att ha belägg eller annan dokumentation som gör att bestämningen vid behov kan kontrolleras.

För att underlätta hanteringen av inkommande uppgifter, är det bäst om fynden i rapporten samlas lokalvis, d.v.s. att fyndplats, datum och biotop anges som en rubrik, och därunder en lista med de arter som där påträffats (+substrat i förekommande fall).

Tänk också på att registreringen omfattar ALLA svampar, inklusive slemsvampar (av vilka åtminstone ett par stycken är iögonenfallande och välkända för de flesta). Namnet på svampen kan anges på svenska (om ett svenskt namn finns) eller med vetenskapligt namn, beroende på vad man själv upplever som mest naturligt.

Skicka gärna uppgifterna med e-post (snabbast och billigast) eller med vanlig post. Lämna gärna telefonnummer, så att det går att få personlig kontakt om det uppstår några oklarheter.

KONTAKT: E-post: svampar@fungus.se

Postadress:

fungus info, c/o Dan Olofsson, Vilbergsgatan 14, 603 87 Norrköping
 

Tel.: 011-23 83 90, 0730-744545

VÄLKOMNA MED UPPGIFTER!