fungus info
Välkommen till sökregistret över
SVAMPAR I SVERIGE
Registret gör det möjligt att söka fram konkreta fynd och fyndlokaler.
Samtliga 21 fält är sökbara, och det går också att begränsa sökkriterierna genom att använda en kombination av fält. Läs gärna igenom kommentarerna nedan innan Du går till registret!
Uppdatering av registret kommer att ske 3 ggr./år.
 
 
Till sökregistret
 
                                                 Uppdaterat: 6 augusti 2023          Antal poster: 1 213 790
 

Artnamn:
Svampens vetenskapliga namn. Vissa avvikelser från den officiella rödlistans nomenklatur kan förekomma, men det går att söka på både släktnamn och artepitet.
Svenskt namn:
I princip används officiellt publicerade namn.
Fyndlokal:
Anges med vissa undantag (naturreservat, parker etc.) alltid med ett namn som finns med på den topografiska kartan i skala 1:50 000 (gröna kartan). Ibland preciseras fyndlokalen i förhållande till lokaluppgiften.
För att fyndplatser skall räknas som olika lokaler, krävs i princip att de ligger minst 1 km från varandra. Undantag utgör bl.a. fall där fyndlokalerna ligger i olika landskap eller olika kommuner.
Ruta:
Anges alfanumeriskt med utgångspunkt i rikets nät. Ruta 5 x 5 km anges alltid, i många fall även ruta 1 x 1 km.
I den mån mer detaljerade uppgifter (t. ex. ruta 100 x 100 m) finns tillgängliga, har också dessa registrerats.
Församling:
En del uppgifter från innerstadsområden saknar angivelse i detta fält. I vissa andra sällsynta fall sträcker sig en fyndlokal över mer än en församling, och det har då inte alltid varit möjligt att knyta ett fynd till någon av församlingarna.
Biotop:
Anges i förekommande fall vanligen mycket översiktligt. Ibland saknas helt denna uppgift, främst beroende på bristande underlag.
Substrat:
Anges med artnamn på svenska eller i vissa fall med vetenskapligt namn. Detaljer om substratet framgår ibland av fältet Anmärkning.
Leg./Det./Conf. :
Här framgår vem som observerat (Leg.) svampen, vem som gjort artbestämningen (Det.) och i vissa fall vem som bekräftat bestämningen (Conf.). Personnamn anges konsekvent med initial + efternamn.
Herb.:
Anger i klartext i vilket herbarium eventuella insamlingar finns förvarade. Om kollekt finns hos enskild person, anges detta också i detta fält.
Datum:
År, månad och dag anges med vardera två siffror, t.ex. 610723 (=23 juli 1961).
    OBS! Bokstaven A framför datumangivelsen = 1800-talet. B = 2000-talet. ED = Ej daterad.
Hotkategori:
Anges med H + kategori enligt Rödlista 2020.

Efter sökning finns möjlighet att sortera fynden genom att klicka på respektive fältrubrik.
OBS! Sorteringen tar ej hänsyn till Å, Ä och Ö, vilka alltså sorteras som A resp. O.

 

Vill du rapportera? Klicka här för mer information!